Planetdance WindowsPlanetdance AndroidOracleAstroclockAstroclip
Aphesis
MuurOverLinksEnglish
Download Aphesis Zie onderaan voor help. Let op: Planetdance heeft een veel uitgebreidere versie van aphesis.
Aphesis Help

Aphesis Help

Programma Help

Bronnen

De term Aphesis komt uit de hellenistische astrologie. In het Engels: ‘zodiacal releasing’. De methode is uitgelegd in het werk van Vettius Valens Boek 4 van zijn bloemlezing (2e eeuw na Chr.).

Robert Schmidt, publiceerde in 2007 een Audio tutorial over de methode, getiteld: Zodiacal Releasing from Spirit. Project Hindsight: Charting Career with Hellenistic Astrology. Mensen die het Engels machtig zijn wordt zeer aanbevolen dit tutorial aan te schaffen.

Martien Hermes publiceerde in 2008 het boek 'Goede Tijden, Slechte tijden. Prognose met zodiakale Aphesis van het Pars Daimon. Moderne carrières en biografieën in beeld gebracht met Hellenistische Astrologie.’ Eigen beheer, Zeist. Daarin beschreef hij de methode voor het eerst in het Nederlandse taal en illustreerde het met voorbeelden. Op dit moment is Martien bezig met een nieuwe uitgave van dat boek (onder een andere titel).

Wat is het?

Aphesis is het doorlopen van de zodiak vanaf een bepaald startpunt. Dat startpunt wordt bepaald door het teken waar zich ofwel het pars Fortuna bevindt, ofwel het pars Daimōn.

In de hellenistische astrologie hadden de 7 klassieke planeten elk hun eigen ‘Lot’, hun eigen pars. Er is dus een pars van Arēs/Mars, van Aphroditē/Venus , van Zeus/Jupiter, en zo voort. Twee van die partes waren heel belangrijk in de hellenistische astrologie, die van de Sēlenē/de Maan en die van de Hēlios/de Zon. Die van de Sēlenē/de Maan kennen we als het pars Fortuna, en die van de Hēlios/de Zon noemde men het pars van de Daimōn, of ook het pars van de geest. Men berekent het pars Daimōn met de volgende formules:


De naam Aphesis

Voor geen van de hellenistische periodesystemen werd een afzonderlijke naam. De algemene term voor al deze technieken is ‘profectie’ wat niets anders betekent dan voortgang, doorschuiven, verder gaan. Het slaat dus op de manier waarop tijdsperioden voortschrijden en met welke tijdmaat. De volledige term voor deze techniek die Robert Schmidt gebruikt is ‘Zodiakale Aphesis met het pars Daimōn’, Zodiacal releasing from Spirit. Terugvertalend: de Engelse aanduiding ‘releasing’ of ‘zodiakaal loslaten/uitstorten’ werd gebruikt voor de astrologische term aphesis in de Griekse teksten, wat een variant is van apheta.

Alle tekens kregen een tijdsbestek toegewezen gedurende welke hun dispositor de periodeheerser is, de Chronocrator.

In bijgaande tabel zijn de kleine, of korte, perioden van elke planeet weergegeven. Ze kunnen zowel als jaren alsook als evenzoveel maanden gebruikt worden. Zij spelen een grote rol in veel van de prognosetechnieken die de hellenistische astrologen gebruikten, ook voor deze methode: aphesis. Deze (kleine) perioden zijn allemaal gebaseerd op astronomische cycli van planeten.

Wat moet je ermee doen?

Het programma kan twee levensscenario’s berekenen; eentje startend vanaf Fortuna en eentje vanaf het teken waar het pars Daimōn in staat.

Stap 1 Hoofdperioden indelen – L1 genoemd

De berekening start in het teken waarin het pars Daimōn zich bevindt. Dat teken begint de periodeheerschappij van dit pars en meet zijn jaren uit. Die jaren behelzen de kleine periode van de planeet die er de dispositor van is (zie de tabel). Als de periode – in jaren – van het teken verstreken is, dan neemt het volgende teken (komend ná het teken van het pars Daimōn) en zijn dispositor de heerschappij, en meet zijn eigen jaren uit. Men duidt deze periodeheer om de kwaliteit en de impulsen en motivaties van deze periode te kunnen bepalen.

Stap 2 Hoofdperioden indelen in onderperioden – L2 genoemd

Zoals men ziet geeft dit systeem vrij langdurige hoofdperioden. Om ook bínnen elke periode het overhandigen van teken naar teken te kunnen bepalen, verdeelt men elke hoofdperiode in onderperioden. De onderperioden van dit systeem hebben dezelfde volgorde als die van de hoofdperioden. Men gaat weer de zodiak door, maar nu geven de planeten hun periode als maanden in plaats van jaren. Dus de eerste onderperiode van de eerste jaren valt (weer) onder heerschappij van het hoofdperiodeteken, die daarmee de eerste maanden van die eerste jaren beheerst.

Let wel, dit zijn maanden van elk 30 dagen. Als je dit met moderne telling doet, wijkt de tabel af. In Hellenistische tijden werd gerekend met een jaar van 360 dagen, en maanden van 30 dagen. Hierdoor kunnen de datums in de gegeven tabellen soms variëren met eigen berekeningen als die gebruik maken van een jaar van 365 dagen.

Kwestie: Waterman en Steenbok verdelen perioden van verschillende duur

Zoals men in de tabel kan zien wijkt Valens bij de toewijzing van jaren en maanden aan Steenbok en Waterman af van de algemene periode die normaliter aan Kronos/Saturnus wordt gegeven: die van 30 jaar. Hij gebruikt voor Steenbok namelijk 27 jaren (of maanden), en voor Waterman de voor Kronos/Saturnus gebruikelijke 30 jaar (of maanden). Dit heeft te maken met een andere verdeling van perioden van de planeten. De planeten hebben niet alleen een kleine periode, maar ook een lange periode, een gemiddelde en zelfs een maximale periode. De afwijkende toewijzing van jaren en Maanden aan Steenbok en Waterman heeft te maken met de lange periode van de planeten. Zie daarvoor het boek van Martien Hermes en Valens boek 4, blz. 10.

Stap 3: Kleinere onderverdelingen – L3 en L4 genoemd

We hebben gezien dat de aphesis verdeeld wordt in hoofdperioden en onderperioden. Met deze software bestaat de mogelijkheid om een nóg fijnere verdeling in onderperioden te maken voor aphesis. In de Engelstalige literatuur en software spreekt men van ‘levels’, en er zijn er 4 van voor aphesis. Dit biedt ons moderne astrologen mogelijkheden die Valens niet had. Hoewel hij de onderverdeling in level 3 en 4 wel noemt, en er spaarzaam wat voorbeelden van geeft, is het een tijdrovende bezigheid om dit handmatig uit te rekenen. Het principe is echter weer hetzelfde, elke onder-onderperiode begint met het teken dat deze periode inleidt, en vervolgens loopt men weer de dierenriem rond waarbij men aan elk teken weer zijn planeetperiode geeft, maar nu met een nog fijnere verdeling, dagen en/of uren.

Valens geeft een verklaring voor de lengte van de perioden die hij op niveau 3 en 4 gebruikt. Hij geeft het voorbeeld van Ram. Ram geeft 15 jaar, en de helft daarvan is 15 maanden (let wel, Valens rekent met maanden van elk 30 dagen). En 1/12e van 15 maanden is 37½ e dag, en daarvan weer 1/12e is 3 dagen en drie uur. Hij deelt dus de waarden steeds door 12. Dat levert per teken weer ongelijke kleine perioden op.

Kwestie: Onderperioden en tijd tekort, onderbroken rondgang door de zodiak (loosing of the bond)

Als men deze onderperioden per maand voor de eigen horoscoop maakt (L2 niveau) zal men ontdekken dat, met Fortuna of de Daimōn in bepaalde tekens, de maanden op zijn voordat de hoofdperiode afgelopen is. Als men de korte perioden in maanden van de 7 klassieke planeten bij elkaar optelt, komt men op een aantal van 211 Maanden. Dat is in totaal 17 jaar en 7 maanden. Staat Fortuna of het pars Daimōn in Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Steenbok of Waterman, dan heeft men dus niet voldoende maanden om de hoofdperiode op te vullen met onderperioden, omdat deze tekens allemaal langere hoofdperioden verdelen dan 17 jaar en 7 maanden.

Wat te doen? Gewoon doortellen? Neen, volgens Valens moeten we in zo’n geval overstappen naar de overkant van het dierenriemteken waarin men begon. In het Engels is de vakterm hiervoor ‘loosing of the Bond’, dat in letterlijke vertaling ‘het verbreken of losmaken van de verplichting’ betekent[1]. De bedoelde verplichting is hier: het in vaste volgorde rondgaan door de dierenriem, het volgen van de cirkel in de volgorde van de zodiak. Die rondgang wordt hier dus onderbroken, men stapt over naar het tegenoverliggende teken. Deze interruptie van de zodiakale volgorde in de onderperioden maakt ook duidelijk wat er door aangewezen wordt. Het is vaak letterlijk een interruptie in de levensloop of carrière: een onderbreking van de trend die er in de voorafgaande periode was. Hiervan zullen we vele voorbeelden zien. In hellenistisch jargon zag men een dergelijke interruptie blijkbaar als een soort ‘vrijgesteld’ worden van de plicht deze rondgang te volgen. De term loosing of the bond laat diverse opties open voor een Nederlandse term en vertaling maar Martien Hermes noemt het de oppositiesprong.[2]

Een van de belangrijkere effecten van dit fenomeen is dat er feitelijk een nieuwe planeet aan de macht komt. Die neemt als het ware de heerschappij van hoofdperiode over,

Reliëf in het levensscenario

Schmidt noemt een viertal bijzondere verschijnselen in de aphesis van Pars Daimōn en Martien Hermes heeft er nog twee bij gevonden. Hij vat ze samen onder de noemer ‘keerpunten in het levensscenario’ omdat ze allemaal op de een of andere manier een bijzonder evenement in de periode aanwijzen. Deze keerpunten hebben te maken met het arriveren van een hoofdperiode of een onderperiode in speciale tekens, of op bepaalde belangrijke planeten. Ze hebben dit speciale effect op àlle niveaus en onderperioden van de aphesis, van langdurige hoofdperioden tot en met de kleinste tijdmaat in de onderperioden. Maar, hun verschijnen in hoofdperioden is natuurlijk ingrijpender dan op de onderliggende niveaus. Deze lijst kan steeds opnieuw voor elke nieuwe hoofdperiode gemaakt worden. Je kunt dus meerdere van deze keerpunten meemaken in één hoofdperiode, maar ook meerdere keren in de loop van je leven.

Schmidt heeft elk evenement een naam gegeven die min of meer uitdrukt wat het gevolg zal zijn als deze periode aanbreekt. Het zijn de volgende evenementen:

Schmidt:

1.     We arriveren in het teken waar de heer van het pars Daimōn staat: “Het vinden van het/een/je levenswerk, een ‘roeping’ (finding one’s life’s work)”.

2.     We arriveren in het teken waar de waar de heer van de hoofdperiode zich bevindt. “Een kenmerkende en/of periodedefiniërende gebeurtenis (Defining event)”

3.     We arriveren in het andere teken van de periodeheer. “Een keerpunt/doorbraak/focusperiode (Turning point).”

4.     Het tegenoverliggende teken van de hoofdaphesis neemt de periode over. “Een wending en/of trendbreuk (Loosing of the bond, de oppositiesprong).”

 

Martien Hermes:

5.     We arriveren in een teken onder heerschappij van een planeet in het teken van de hoofdaphesis. “Periodetypische motivering/gebeurtenis (onderperioden van planeten in het teken dat de hoofdperiode verdeelt).”

6.     We arriveren in het teken waarin zich een malefic bevindt die tegenover de periodeheer staat, er een vierkant mee maakt, of tegenover het teken staat dat de periode verdeelt. “Tweedeling in de periode (Periodeheerser in oppositie of vierkant met Arēs/Mars of Kronos/Saturnus).”

 [1] Het Engelse ‘bond’ betekent: band; contract; verbintenis, verplichting, schuld; verband.

[2] Waarvoor dank aan Hans Hamaker die deze term bedacht en mij toestemming gaf hem te gebruiken.